کمیسیون روابط عمومی

<br>محمود پورعسکری<b><p><p> رییس

محمود پورعسکری

رییس


محمود پورعسکری

رییس

<br>نورا احسانگر <b><p><p> نایب رییس

نورا احسانگر

نایب رییس


نورا احسانگر

نایب رییس

<br>فائزه سلیم‌زاده  <b><p><p> دبیر

فائزه سلیم‌زاده

دبیر


فائزه سلیم‌زاده

دبیر

<br>آرمین تذکر رضایی <b><p><p>عضو

آرمین تذکر رضایی

عضو


آرمین تذکر رضایی

عضو

<br>مهدی مهرگان  <b><p><p>عضو

مهدی مهرگان

عضو


مهدی مهرگان

عضو

<br>مریم لطفی<b><p><p>عضو

مریم لطفی

عضو


مریم لطفی

عضو

<br>حسن محمدی<b><p><p>عضو

حسن محمدی

عضو


حسن محمدی

عضو