بیانیه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان در ارتباط با المپیاد ورزشی کانونهای وکلای دادگستری ایران

فعالیتهای مرتبط با تربیت بدنی و حضور در تیم های ورزشی ،نقش مهمی در تقویت روحیه ،افزایش نشاط و رشد هم افزایی و همبستگی اجتماعی دارد.
با وقوف براین مهم،تلاش گردید تیم های ورزشی موجود کانون وکلای دادگستری گیلان در حد مقدورات تقویت و با تشویق بر ایجاد تیمهای جدید ،زمینه شرکت آنها نیز در المپیاد سال جاری فراهم شود.ناگفته پیداست که شرکت در تمرینات ورزشی و تحمل مرارتها وسختیهای تمرین و پذیرش احتمالات مصدومیت وآسیب بدنی و صرف وقت وانرژی ،مصداق از خود گذشتگی وفداکاریست ،از این رو برخود فرض می دانیم از همکاران ورزشکار شرکت کننده درالمپیاد وررزشی کانونهای وکلای دادگستری ایران ،قدردانی نماییم. همچنین ناسپاسی خواهد بود که تلاشها وزحمات عوامل اجرایی برگزار کننده المپیاد ورزشی کانونها در استان گیلان را نادیده گرفت.مراتب تشکر وقدردانی خود را از همکاران محترم وکیلی که دربرگزاری آبرومندانه المپیاد ورزشی سال جاری در گیلان،از هیچ تلاش وکوششی فروگذار ننمودند، اعلام نموده، موفقیت وسرافرازی بیشتر آنان را آرزومندیم.
بدون شک مشارکت گسترده تر درامر ورزش وحضور مقتدرانه تر در مسابقات ورزشی مستلزم سیاست گذاری وبرنامه ریزی است که هیات مدیره کانون آمادگی شنیدن نقدها، نظرها و پیشنهادات سازنده در این مهم را اعلام می دارد.


هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان