رفع تعارض مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در این جستار یکی از شرایط مال موضوع انتقال بررسی می شود و به این پرسش پاسخ می دهیم که اگر مالک مالی را که در بازداشت است به دیگری انتقال دهد، انتقال مذکور اثر حقوقی دارد یاخیر؟ آیا قرارداد موصوف تابع احکام عقد فضولی و غیرنافذ است و یا تابع عقود باطل؟ آیا بین انتقالقبل از قطعیت حکم و بعد از قطعیت حکم تفاوتی هست یا خیر؟ در خصوصِ انتقال مال بازداشتیتوسط مالک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی در ظاهر متعارض می باشند، به طور یکه ماده 56چنین انتقالی را باطل و ماده 57 آن را غیرنافذ می داند. در این جستار، بااینکه نظر اغلب حقوق دانان ناظر به یکی از این دو احتمال(عد منفوذ یا بطلان قرارداد) است، نظر سومی ب هتفصیل بیان شده است که به ارادة قانونگذار نزدیک تر می نماید.

«برای دریافت ادامه متن مقاله، به فایل زیر مراجعه شود»

 

New category

pdf

JWJ_Volume 5_Issue 14_Pages 177-190

Size: 223.66 KB
Hits : 340
Date added: 1399-04-04